Usage Statistics for manemane.nl

Summary Period: September 2013
Generated 01-Oct-2013 04:11 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2013
Total Hits 636
Total Files 469
Total Pages 481
Total Visits 268
Total KBytes 2664
Total Unique Sites 176
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 37
Total Unique User Agents 118
. Avg Max
Hits per Hour 0 15
Hits per Day 21 38
Files per Day 15 28
Pages per Day 16 34
Visits per Day 8 14
KBytes per Day 89 332
Hits by Response Code
Code 200 - OK 469
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 2
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 161

Daily usage for September 2013

Daily Statistics for September 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 36 5.66% 24 5.12% 25 5.20% 10 3.73% 10 5.68% 283 10.62%
2 20 3.14% 12 2.56% 14 2.91% 6 2.24% 9 5.11% 101 3.78%
3 20 3.14% 14 2.99% 15 3.12% 9 3.36% 9 5.11% 70 2.62%
4 29 4.56% 23 4.90% 23 4.78% 12 4.48% 7 3.98% 65 2.42%
5 29 4.56% 21 4.48% 21 4.37% 12 4.48% 13 7.39% 128 4.82%
6 38 5.97% 28 5.97% 34 7.07% 14 5.22% 10 5.68% 141 5.29%
7 28 4.40% 23 4.90% 24 4.99% 14 5.22% 11 6.25% 92 3.46%
8 11 1.73% 10 2.13% 11 2.29% 7 2.61% 7 3.98% 30 1.14%
9 30 4.72% 24 5.12% 26 5.41% 14 5.22% 12 6.82% 101 3.79%
10 28 4.40% 23 4.90% 22 4.57% 13 4.85% 15 8.52% 59 2.22%
11 19 2.99% 12 2.56% 12 2.49% 8 2.99% 8 4.55% 52 1.94%
12 26 4.09% 21 4.48% 22 4.57% 12 4.48% 11 6.25% 31 1.15%
13 20 3.14% 13 2.77% 13 2.70% 9 3.36% 12 6.82% 54 2.01%
14 24 3.77% 18 3.84% 20 4.16% 10 3.73% 10 5.68% 76 2.86%
15 13 2.04% 11 2.35% 10 2.08% 8 2.99% 8 4.55% 32 1.20%
16 22 3.46% 15 3.20% 17 3.53% 8 2.99% 8 4.55% 138 5.19%
17 9 1.42% 8 1.71% 9 1.87% 6 2.24% 6 3.41% 28 1.04%
18 24 3.77% 17 3.62% 18 3.74% 12 4.48% 12 6.82% 58 2.17%
19 9 1.42% 8 1.71% 8 1.66% 8 2.99% 8 4.55% 11 0.42%
20 19 2.99% 13 2.77% 11 2.29% 7 2.61% 5 2.84% 70 2.63%
21 10 1.57% 5 1.07% 7 1.46% 5 1.87% 5 2.84% 26 0.99%
22 17 2.67% 12 2.56% 13 2.70% 8 2.99% 8 4.55% 51 1.93%
23 8 1.26% 5 1.07% 5 1.04% 5 1.87% 4 2.27% 25 0.92%
24 20 3.14% 14 2.99% 12 2.49% 9 3.36% 9 5.11% 70 2.64%
25 17 2.67% 13 2.77% 9 1.87% 7 2.61% 9 5.11% 17 0.62%
26 34 5.35% 24 5.12% 27 5.61% 8 2.99% 10 5.68% 332 12.46%
27 22 3.46% 18 3.84% 18 3.74% 6 2.24% 7 3.98% 255 9.59%
28 27 4.25% 19 4.05% 17 3.53% 8 2.99% 10 5.68% 158 5.95%
29 10 1.57% 9 1.92% 6 1.25% 6 2.24% 9 5.11% 26 0.99%
30 17 2.67% 12 2.56% 12 2.49% 7 2.61% 8 4.55% 84 3.15%

Hourly usage for September 2013

Hourly Statistics for September 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 26 4.09% 0 17 3.62% 0 21 4.37% 4 110 4.13%
1 0 26 4.09% 0 21 4.48% 0 23 4.78% 5 161 6.03%
2 0 16 2.52% 0 13 2.77% 0 12 2.49% 4 116 4.36%
3 0 18 2.83% 0 12 2.56% 0 12 2.49% 2 51 1.91%
4 0 19 2.99% 0 15 3.20% 0 18 3.74% 6 168 6.31%
5 0 19 2.99% 0 13 2.77% 0 14 2.91% 3 81 3.04%
6 0 13 2.04% 0 8 1.71% 0 9 1.87% 1 29 1.11%
7 0 20 3.14% 0 15 3.20% 0 14 2.91% 5 138 5.18%
8 0 29 4.56% 0 22 4.69% 0 20 4.16% 3 96 3.59%
9 0 15 2.36% 0 10 2.13% 0 10 2.08% 2 64 2.41%
10 0 16 2.52% 0 11 2.35% 0 8 1.66% 1 32 1.20%
11 1 48 7.55% 1 37 7.89% 1 35 7.28% 6 184 6.91%
12 1 58 9.12% 1 45 9.59% 1 49 10.19% 15 458 17.20%
13 1 57 8.96% 1 39 8.32% 1 42 8.73% 5 159 5.98%
14 1 43 6.76% 1 30 6.40% 1 33 6.86% 5 145 5.43%
15 1 34 5.35% 0 26 5.54% 0 26 5.41% 3 86 3.24%
16 1 30 4.72% 0 22 4.69% 0 20 4.16% 3 98 3.67%
17 0 21 3.30% 0 15 3.20% 0 15 3.12% 2 56 2.10%
18 0 21 3.30% 0 13 2.77% 0 12 2.49% 2 68 2.57%
19 0 22 3.46% 0 18 3.84% 0 17 3.53% 2 58 2.18%
20 0 16 2.52% 0 13 2.77% 0 14 2.91% 2 68 2.55%
21 0 21 3.30% 0 19 4.05% 0 19 3.95% 2 75 2.81%
22 0 21 3.30% 0 16 3.41% 0 15 3.12% 1 40 1.49%
23 0 27 4.25% 0 19 4.05% 0 23 4.78% 4 123 4.61%

Top 8 of 10 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 311 48.90% 416 15.60% /
2 121 19.03% 2137 80.24% /jema/gastenboek.php
3 18 2.83% 7 0.25% /user.js
4 7 1.10% 10 0.38% /contact.htm
5 3 0.47% 6 0.21% /favicon.ico
6 1 0.16% 0 0.02% /advanced.css
7 1 0.16% 0 0.01% /manemane.css
8 1 0.16% 1 0.03% /sitemap.xml

Top 8 of 10 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 121 19.03% 2137 80.24% /jema/gastenboek.php
2 311 48.90% 416 15.60% /
3 7 1.10% 10 0.38% /contact.htm
4 18 2.83% 7 0.25% /user.js
5 3 0.47% 6 0.21% /favicon.ico
6 1 0.16% 1 0.03% /sitemap.xml
7 1 0.16% 0 0.02% /advanced.css
8 1 0.16% 0 0.01% /manemane.css

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 311 48.90% 187 70.83% /
2 121 19.03% 70 26.52% /jema/gastenboek.php
3 7 1.10% 7 2.65% /contact.htm

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 311 48.90% 210 80.15% /
2 121 19.03% 45 17.18% /jema/gastenboek.php
3 7 1.10% 7 2.67% /contact.htm

Top 30 of 176 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 91 14.31% 62 13.22% 97 3.63% 16 5.97% spider-93-158-144-28.yandex.com
2 52 8.18% 28 5.97% 148 5.55% 28 10.45% crawl-66-249-78-20.googlebot.com
3 30 4.72% 20 4.26% 163 6.10% 10 3.73% 106.8.207.91.unknown.steephost.net
4 30 4.72% 30 6.40% 40 1.52% 10 3.73% 178-137-161-136-broadband.kyivstar.net
5 16 2.52% 16 3.41% 38 1.42% 6 2.24% sol-fttb.0.153.118.46.sovam.net.ua
6 15 2.36% 14 2.99% 249 9.34% 1 0.37% 91.200.13.1
7 12 1.89% 12 2.56% 213 7.99% 2 0.75% 188.143.232.31
8 11 1.73% 8 1.71% 11 0.42% 7 2.61% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
9 9 1.42% 9 1.92% 12 0.46% 3 1.12% sol-fttb.123.159.118.46.sovam.net.ua
10 8 1.26% 4 0.85% 73 2.73% 2 0.75% static-217-195-202-19.fibersunucu.com.tr
11 7 1.10% 3 0.64% 6 0.22% 3 1.12% crawl-66-249-78-230.googlebot.com
12 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% 188.143.232.111
13 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% 188.143.234.127
14 6 0.94% 4 0.85% 39 1.47% 2 0.75% 216.185.35.51
15 6 0.94% 4 0.85% 62 2.33% 2 0.75% lastitem.bidzhealth.com
16 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% ns361899.ovh.net
17 5 0.79% 4 0.85% 5 0.20% 1 0.37% 62.212.77.142
18 5 0.79% 4 0.85% 6 0.22% 1 0.37% e155113.upc-e.chello.nl
19 5 0.79% 5 1.07% 5 0.18% 1 0.37% gate.zvelo.com
20 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% 173-117-53-37.pool.ukrtel.net
21 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% 188.92.75.244
22 4 0.63% 2 0.43% 4 0.14% 2 0.75% 208.115.113.84
23 4 0.63% 2 0.43% 4 0.14% 2 0.75% 38.111.147.84
24 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% 64-26-135-95.pool.ukrtel.net
25 4 0.63% 2 0.43% 4 0.14% 2 0.75% 80.246.188.131
26 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% 91.200.14.96
27 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% anon-49-206.vpn.ipredator.se
28 4 0.63% 3 0.64% 37 1.40% 1 0.37% bzq-79-176-103-204.red.bezeqint.net
29 4 0.63% 2 0.43% 4 0.14% 2 0.75% crawl-66-249-73-219.googlebot.com
30 4 0.63% 3 0.64% 4 0.17% 3 1.12% crawl-66-249-74-46.googlebot.com

Top 10 of 176 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 2.36% 14 2.99% 249 9.34% 1 0.37% 91.200.13.1
2 12 1.89% 12 2.56% 213 7.99% 2 0.75% 188.143.232.31
3 30 4.72% 20 4.26% 163 6.10% 10 3.73% 106.8.207.91.unknown.steephost.net
4 52 8.18% 28 5.97% 148 5.55% 28 10.45% crawl-66-249-78-20.googlebot.com
5 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% 188.143.232.111
6 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% 188.143.234.127
7 6 0.94% 6 1.28% 106 4.00% 1 0.37% ns361899.ovh.net
8 91 14.31% 62 13.22% 97 3.63% 16 5.97% spider-93-158-144-28.yandex.com
9 8 1.26% 4 0.85% 73 2.73% 2 0.75% static-217-195-202-19.fibersunucu.com.tr
10 6 0.94% 4 0.85% 62 2.33% 2 0.75% lastitem.bidzhealth.com

Top 27 of 37 Total Referrers
# Hits Referrer
1 403 63.36% - (Direct Request)
2 5 0.79% [url
3 3 0.47% http://berchayda.ru/art/929-shataetsya-peredniy-zub-chto-delat/
4 3 0.47% http://bestsud.info/modules/hhh-znakomstva-hhh/510-znakomstva-dlya-seksa-mamba/
5 3 0.47% http://bielumus.ru/art/163-kak-vosstanovit-stranicu-v-kontakte-esli-ee-zamorozili/
6 3 0.47% http://bselnelos.ru/art/143-chto-delat-esli-tresnulo-zerkalo/
7 3 0.47% http://cloudrebi.ru/v-mire-jivotnih/367-lechenie-gribka-na-nogtyah-nog-uksusom/
8 3 0.47% http://curparol.ru/raznoobraznie-voprosi/3/
9 3 0.47% http://destsulso.ru/interesnie-resursi/524-chto-delat-esli-domovoy-dushit/
10 3 0.47% http://distcongring.ru/hobbi/483-bolno-pisat-mujchine/
11 3 0.47% http://gartberguts.ru/porno-s-prostitutkami-smotret-onlayn/214-znakomstva-v-kropotkin/
12 3 0.47% http://guehighga.ru/shlyhi-arhangelsk/365-znakomstva-bogatie-jenshini/
13 3 0.47% http://np-med.ru/webservice/znakomstva-seks-samara/761-shlyhi-vihino/
14 3 0.47% http://paparazz.ru/cache/karta-prostitutok/539-znakomstva-na-odin-den/
15 3 0.47% http://paparazz.ru/cache/shlyhi-tobolsk/718-znakomstva-dlya-pari/
16 3 0.47% http://privatmed.ru/page/elitnie-znakomstva/468-blyadi-novosibirska/
17 3 0.47% http://privatmed.ru/page/elitnie-znakomstva/973-prostitutki-angarska/
18 3 0.47% http://privatmed.ru/page/snyali-prostitutku-video/888-znakomstva-v-nevinnomissk/
19 3 0.47% http://www.mul-t-key.ru/quota/prostitutka-chechenka/632-znakomstvo-naberejnie-chelni/
20 3 0.47% http://www.online.myquickpays.us/
21 3 0.47% http://www.paradise-distribution.ru/preview/krasnodarskie-prostitutki/961-blyadi-penzi/
22 3 0.47% http://www.paradise-distribution.ru/preview/shlyhi-porno-video/651-siktivkar-shlyhi/
23 2 0.31% http://whois.domaintools.com/manemane.nl
24 1 0.16% http://kamagra-100mg-online.blog.hr/
25 1 0.16% http://manemane.nl
26 1 0.16% http://www.infobel.com/nl/netherlands/businessdetails.aspx
27 1 0.16% http://www.infobel.com/nl/netherlands/manemane_techniek/almere/3323216549/businessdetails.aspx

Top 15 of 118 Total User Agents
# Hits User Agent
1 91 14.31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 64 10.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
3 51 8.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 49 7.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 46 7.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 26 4.09% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
7 18 2.83% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 8 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 8 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
10 7 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.12 (KHTML, like
11 7 1.10% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12
12 7 1.10% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
13 6 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.
14 6 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 6 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,

Usage by Country for September 2013

Top 13 of 13 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 344 54.09% 237 50.53% 702 26.36% US Commercial
2 121 19.03% 92 19.62% 1088 40.83% Unresolved/Unknown
3 95 14.94% 78 16.63% 521 19.57% Network
4 32 5.03% 30 6.40% 123 4.63% Ukraine
5 9 1.42% 7 1.49% 10 0.39% Germany
6 9 1.42% 8 1.71% 12 0.44% Netherlands
7 8 1.26% 4 0.85% 73 2.73% Turkey
8 5 0.79% 5 1.07% 72 2.71% Russian Federation
9 5 0.79% 4 0.85% 55 2.06% Sweden
10 4 0.63% 2 0.43% 4 0.14% Seychelles
11 2 0.31% 2 0.43% 3 0.10% Non-Profit Organization
12 1 0.16% 1 0.21% 0 0.01% Brazil
13 1 0.16% 0 0.00% 0 0.02% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01